วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน

  องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน             ความจำเป็นของครูในการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย การพัฒนาตนเองให้มีทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การพัฒนาตนเองของครู นอกจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ ตารา เว็บไซต์ ครูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ แล้ว การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชั้นเรียนนับว่า เป็นการเรียนรู้ที่มีค่ามาก เนื่องจากในชั้นเรียนครูจะต้องใช้ทักษะ เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ให้เกิดความเสมอภาคในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันเป็นธรรมชาติ การเป็นครูจึงไม่ใช่การสอนให้รู้หนังสืออย่างเดียว แต่เป็นการสอนเด็กทั้งตัว ให้เด็กทุกคนดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดี รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี


    ความสำคัญของการศึกษาไทย
บทบาทของครูในการจัดการความรู้

          โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา  เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะต่ำหรือสูงจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเป็นสำคัญ   โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของครูจะต้องอาศัยความรู้และกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้  ซึ่งจะต้องดำเนินงานร่วมกับนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้นำ ผู้ร่วมมือ ดังนั้น บทบาทในการจัดการความรู้ของครูจึงอาจกล่าวได้ดังนี้
          ๑.  การจัดการความรู้ของตนเอง เป็นการจัดการความรู้ในระดับบุคคล ในฐานะผู้นำในการจัดการเรียนการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียน ครูผู้อื่นในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน
          ๒.  การจัดการความรู้ในชั้นเรียน เป็นการจัดการความรู้ร่วมกับผู้เรียนในชั้นเรียน โดยเป็นผู้นำผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
            ๓.  การจัดการความรู้ของโรงเรียน เป็นการจัดการความรู้ระดับองค์กร โดยร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
          ๔.  การจัดการความรู้ในชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญของชุมชนมีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน   รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนครูจึงมี
บทบาทร่วมกับโรงเรียนในการจัดการความรู้ในชุมชน


การเรียนรู้ การเรียนการสอนที่ดี                             ลักษณะครูที่มีทักษะการสอนที่ดี
          - มีกลวิธีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการสอนที่เร้าใจ ท้าทายความคิดอยู่เสมอ
          - มีความชานาญคล่องแคล่วในการใช้สื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ประกอบการสอน
          - มีความเชื่อมั่นในภูมิรู้ ในศาสตร์ที่สอน
          - มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
          - เข้าใจ เข้าถึงนักเรียนอย่างเสมอภาค พร้อมดูแล ช่วยเหลือ
          - ประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับผลการเรียนรู้แก่นักเรียนทันที
          - รู้จักยกย่อง เสริมแรง ให้กาลังใจ มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี
          - พัฒนาบุคลิกให้สง่างาม เป็นแบบอย่างที่ดี มีรสนิยมในการแต่งกาย
          - มีเทคนิคการใช้คาถามที่ดี
          - สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในห้องเรียน ยอมรับความเห็น ความคิดของ


วิธีการสอนแบบต่างๆ

ทักษะและเทคนิคการสอน ความหมายคือความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนได้ดี
เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอนการสอนการแบ่งทักษะการสอนมี 18ทักษะด้วยกัน จะแบ่งเหลือ 9 ทักษะ
ความสำคัญของทักษะการสอน
1.ทักษะนับเป็นจุดมุ่งหมายหมวดหนึ่งของการศึกษาซึ่งจะต้องฝึกควบคู่กับความรู้
2.เป็นการส่งเสริมความชำนาญคล่องแคล่ว
3.ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
4.ช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอน
5.ช่วยให้งานสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
6.ช่วยให้การทำงานมีประสิมธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนขึ้นไปอีก
7.ช่วยทำให้เกิดความชื่นชม ศรัทธาจากผู้เรียน

การสอนแบบสาธิตการสอนแบบนิรนัย


การสอนแบบศูนย์การเรียน


การสอนแบบสัมมนา (Seminar)

การสอนแบบ PBL

การสอนแบบ BBLเก่งน้อยค่อยบรรจงหมั่นฝึกฝน
ใจอดทนพรากเพียรใฝ่ศึกษา
แม้เหนื่อยยากบากบั่นมิเลิกลา
ใจสั่งว่าอย่าท้อสู้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น